Termeni si conditii


Domeniul www.comunitatibacauane.ro si, respectiv, Portalul comunitatilor bãcãuane, denumit în continuare “Portal” sunt proprietate a SC Meg Web Soft SRL, cu sediul social în Bãlusesti, comuna Icusesti, judetul Neamt, înmatriculatã la Registrul Comertului cu nr. J27/79/05.02.2010, Cod Unic de Inregistrare 26489092, cont IBAN RO80INGB0000999901827048, deschis la ING Bank, Office Bacãu 9 Mai, capital social: 200 lei.
Acest document stabileste termenii si conditiile în care puteti utiliza Portalul si are valoare contractualã, acceptatã implicit de cãtre dumneavoastrã ca beneficiari, în sensul si litera Ordonantei nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distantã si, respectiv, a Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electornic.

I.Accesul
Accesul si utilizarea Portalului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii si conditiile de mai jos. Accesul la Portalul este gratuit, înregistrarea utilizatorilor se face gratuit. Vizitarea paginilor se poate face liber, însã pentru utilizarea serviciilor Portalului este necesarã înregistrarea ca utilizator. Utilizarea Portalului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si a conditiilor expuse mai jos, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora. Termenii si conditiile pot fi schimbate în orice moment de cãtre proprietarul si administratorul portalului, denumit în continuare "Administrator", fãrã notificarea prealabilã a persoanelor care îl utilizeazã, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa înceteze accesarea Portalului.

II. Administratorul Portalului declara urmatoarele:
* va depune toate diligentele rezonabile pentru realizarea scopului Portalului, dar nu îsi asuma nici o responsabilitate în privinta continutului anunturilor, articolelor/comentariilor, imaginilor sau elementelor multimedia transmise sau încãrcate pe site de Utilizatori;
* va depune toate eforturile (tehnic sau de altã naturã) pentru functionarea în bune conditii a Portalului, dar nu poartã nici o rãspundere pentru întreruperile cauzate de problemele tehnice ale prestatorului de serviciu web hosting care gãzduieste acest portal;
* Administratorul Portalului nu poate fi fãcut rãspunzator în nici un fel, pentru nici o daunã, de orice naturã ar fi aceasta, provocatã utilizatorilor sãi de folosirea informatiilor furnizate sau de functionarea Portalului;
* nu îsi asumã responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a Portalului sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor de pe Portal cãtre alte website-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).
* este interzisa prin intermediul Portalului încalcarea dreptului de autor apartinând tertilor;
* pe mãsura aparitiei unor situatii noi, de orice naturã, ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica conditiile si termenii de utilizare.
Utilizatorul are obligatia de a furniza informatii reale si corecte despre persoana sa atunci când aceste informatii i se cer pentru crearea unui cont în cadrul Portalului. În cazul în care Administratorul are motive sa suspecteze ca aceste informatii nu sunt reale, îsi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le ofera. În cazurile în care Administratorul apreciaza ca un Utilizator nu respecta conditiile si termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului Portalului, Administratorul poate restrictiona accesul Utilizatorului la Portal.
Restrictionarea poate însemna:
* stergerea mesajelor, anunturilor, articolelor/comentariilor ori fisierelor multimedia al caror continut nu respecta termenii si conditiile portalului;
* suspendarea temporara sau permanenta a contului si a tuturor informatiilor pe care le contine;
* stergerea optiunilor definite si interzicerea accesului la serviciile Portalului.
Restrictionarea accesului Utilizatorului poate sa fie sau nu precedata de avertismente, în functie de aprecierea exclusiva a Administratorului.
De asemenea, Utilizatorul îsi asuma întreaga raspundere de orice natura pentru informatiile pe care le transmite sau le publica pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nici o responsabilitate juridica fata de informatiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.
Din acest site se pot accesa prin legaturi alte site-uri. Materialele care pot fi accesate din site-urile legate nu sunt gestionate de noi si, prin urmare, nu suntem responsabili de continutul acestora. O referinta la un site legat sau la orice nume de produs ori serviciu al unei terte parti nu constituie si nu implica aprobarea sau sustinerea sa de catre noi, iar dumneavoastra va asumati toate riscurile în ceea ce priveste utilizarea sa.

III. Utilizarea datelor cu caracter personal
Administratorul Portalului poate folosi datele solicitate de la Utilizatori pentru intocmirea contractelor sau pentru întocmirea facturilor fiscale pentru produsele si serviciile furnizate catre Beneficiari. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului sunt prelucrate în scopul oferirii în conditii optime a Serviciului. Utilizatorii înteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate în scopul oferirii în conditii optime de catre Administratorului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, statistica si/sau furnizare bunuri si servicii.
Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Administrator. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care îl privesc si sã solicite stergerea datelor. Utilizatorii înteleg si acceptã cã stergerea datelor lor personale va fi urmatã de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administrator.

IV. Contract cadru de prestari servicii

1. Pãrtile contractante:

1.1 SC Meg Web Soft SRL, cu sediul social în Bãlusesti, comuna Icusesti, judetul Neamt, înregistratã la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J27/79/05.02.2010, cod unic de înregistrare 26489092, capital social: 200 RON, având contul IBAN: RO80INGB0000999901827048, deschis la ING Bank, Office Bacãu 9 Mai, telefon 0723125247, email megwebsoft@yahoo.com, reprezentatã prin Manolache Gheorghe, cu functia de administrator, în calitate de prestator, pe de o parte,
si
1.2 (Beneficiarul) , în calitate de beneficiar, pe de altã parte,

au convenit sã încheie prezentul contract de prestãri de servicii, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

2. Definitii

2.1 Beneficiar: persoana juridicã sau persoana fizicã, identificatã prin datele precizate la art. 1.2 si care utilizeazã Serviciile pentru care s-a semnat prezentul contract.
2.2 Pagina web: un document HTML (Hypertext Markup Language) disponibil pe Internet.
2.3 Portal: site-ul web, proprietate a Prestatorului, denumit Portalul comunitãtilor bãcãuane si localizat la adresa URL http://www.comunitatibacauane.ro.
2.4 Abonament: facilitãtile si caracteristicile specifice Serviciului la care Beneficiarul poate avea acces pe Portalul Prestatorului prin achitarea unui tarif care poate fi pentru 12 luni sau 24 luni.
2.5 Serviciul: oricare din serviciile furnizate de Prestator în cadrul Portalului si în afara acestuia.
2.6 Date cu caracter personal: informatii referitoare la Beneficiarul persoanã fizicã sau reprezentantul persoanei juridice, prevãzute de legislatia în vigoare.
2.7 Preturi: tarifele pentru Serviciile solicitate. Pot fi taxe unice si/sau tarife lunare de utilizare a Serviciului.
2.8 EURO: Moneda Unica Europeana
2.9 RON: Moneda Nationalã a României (leu nou).
2.10 Avans: suma initialã plãtitã de Beneficiar pentru serviciile furnizate de Prestator, reprezentând valoarea a 3 (trei) luni sau, respectiv, 6 (sase) luni de abonament, în functie de durata contractului. Avansul cumuleazã primele luni si, respectiv, ultima lunã de abonament din durata contractului.

3. Obiectul contractului

3.1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de cãtre Prestator a Serviciiilor solicitate de Beneficiar prin plasarea uneia sau mai multor comenzi prin sistemul online aflat la adresa http://www.comunitatibacauane.ro sau prin orice alt mijloc de comunicare online (ex. email), în schimbul plãtii de catre Beneficiar a pretului total pentru fiecare comandã în parte.
3.2 Fiecare comandã va detalia în cadrul unei facturi proforme serviciile solicitate de Beneficiar si tarifele corespunzãtoare. Factura proformã va fi pusã la dispozitia Beneficiarului în contul de utilizator creat de cãtre acesta pe Portal, fiind accesibilã pentru vizualizare si tipãrire pe toatã perioada de valabilitate a acesteia, respectiv 5 (cinci) zile lucrãtoare.
3.3 Modificarea ulterioarã a serviciilor se face printr-o solicitare explicitã trimisã prin email la adresa megwebsoft@yahoo.com. Ulterior primirii cererii de modificare, Prestatorul va emite o facturã proformã detaliind modificãrile solicitate si tarifele corespunzãtoare. Modificarea Serviciului va fi executatã de Prestator imediat ce Beneficiarul se achitã de obligatiile sale (dacã este cazul).
3.4 Serviciile oferite de Prestator Beneficiarului si caracteristicile acestora sunt precizate în anexa care face parte integrantã din prezentul contract.

4. Durata contractului

4.1 Prezentul contract intrã în vigoare în momentul semnãrii acestuia de cãtre Beneficiar si Prestator.
4.2 Prezentul contract se considerã încheiat pentru o perioada de timp precizatã în anexa care face parte integrantã din prezentul contract, si se va prelungi automat pe perioade succesive si egale cu durata a 12 luni.
4.3 Prezentul contract îsi înceteazã efectele în cazurile exprimate la art. 7 din prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul contractului este suma tuturor preturilor totale specificate în facturile proforme emise de Prestator Beneficiarului.
5.2 Pretul total al unei facturi proforme va contine reducerile aplicabile, oferite de Prestator Beneficiarului si înscrise în aceasta.
5.3 Caracteristicile si tarifele serviciilor comandate vor fi cele disponibile online, la adresa www.comunitatibacauane.ro, la data efectuãrii comenzii de cãtre Beneficiar. Tarifele servicilor sunt exprimate în Euro; facturile proforme vor fi plãtite în lei, la cursul Euro BNR din ziua emiterii facturii proforme, în numerar, prin transfer bancar sau card bancar, în contul Prestatorului conform art. 1.1.
5.4 Obligatia de platã pentru pretul total al fiecãrei facturi proforme devine scadentã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data postãrii în contul de utilizator al Beneficiarului creat de cãtre acesta pe Portal de cãtre Prestator a facturii proforme care contine suma de platã (Avansul) pentru perioada initialã a Serviciului solicitat de beneficiar în formularul online de comandã de pe Portal. Pentru perioadele urmãtoare, egale cu durata unei luni, obligatia de platã pentru pretul total al respectivei facturi proforme devine scadentã în termen de 14 zile calendaristice de la data postãrii în contul de utilizator al Beneficiarului creat de cãtre acesta pe Portal a facturii proforme care contine suma de platã pentru perioada urmãtoare, sau la data mentionatã explicit în factura proformã emisã de Prestator cu conditia ca aceasta sa fie de minim 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.
5.5 Preturile sunt exprimate moneda europeana (EURO), în valoare netã (TVA neinclus).
5.6 Plata se va face în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
5.7 Beneficiarul este obligat sã verifice sumele utilizând cursul de schimb BNR din ziua plasãrii comenzii.
5.8 Emiterea facturii finale se va face dupã confirmarea plãtii facturii proformã si va fi pusã la dispozitia Beneficiarului atât în format electronic cât si pe suport hârtie, fiind expediatã la adresa Beneficiarului prin intermediul serviciilor postale.
5.9 Activarea initialã a Serviciului solicitat în comanda online se face într-un interval de maxim 48 de ore de la confirmarea receptionãrii primei plãti de cãtre banca Prestatorului.
5.10 În cazul perioadelor urmãtoare, dacã data limitã de platã precizatã în factura proformã este depãsitã cu mai mult de 7 zile calendaristice, Prestatorul îsi rezervã dreptul de a suspenda Serviciul oferit Beneficiarului, a cãrui platã a fost întârziatã.
5.11 Prin suspendare se întelege întreruperea accesului Beneficiarului la contul creat pe Portal, fãrã a sterge din baza de date materialele create si încarcate de cãtre Beneficiar pe spatiul de server detinut de Prestator.
5.12 Dacã data limitã de platã este depãsitã cu mai mult de 8 zile calendaristice, Prestatorul îsi rezervã dreptul de a sterge de pe Portal toate informatiile si datele Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata; în acest caz obligatiile contractuale ale ambelor pãrti pentru Serviciul pentru care nu s-a realizat plata înceteazã imediat, neafectând celelalte Servicii contractate în vigoare.
5.12 Prestatorul poate modifica unilateral tarifele Serviciilor in conditiile stipulate de prezentul contract.

6. Obligatiile si drepturile pãrtilor

6.1 Obligatiile si drepturile beneficiarului
a) Sã plãteascã Prestatorului pretul total stabilit în fiecare facturã proformã emisa de Prestator, în termenele stabilite în facturile proforme puse la dispozitia Beneficiarului în contul de utilizator creat de cãtre acesta pe Portal si explicit formulate în art. 5.
b) Sã nu utilizeze si sã nu permitã utilizarea Serviciilor puse la dispozitia sa, în scopuri ilegale conform legislatiei române, a Uniunii Europene, precum si a Statelor Unite ale Americii, în vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale amenintãtoare sau obscene, continut pentru adulti sau materiale protejate de secrete de marcã sau de vreun alt statut. Beneficiarul este de acord cã este singurul responsabil de folosirea abuzivã a Serviciului oferit de Prestator, Beneficiarul suportând orice fel de daune produse Prestatorului, Beneficiarului sau oricãror terti.
c) Sã nu prejudicieze în cursul utilizãrii Serviciului pus la dispozitia sa sistemul informatic al Prestatorului sau al altor terti, sã nu promoveze activitãti ilegale sau sã prezinte informatii potential dãunãtoare Prestatorului sau altor terti. Legãturi spre astfel de web site-uri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteazã la informatii, pagini web sau legãturi spre pagini web care contin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzicã sau programe nelicentiate.
d) Sã nu încarce pe Portal sau prezinte în vreo formã material pornografic în cadrul serviciilor puse la dispozitie. Prin material pornografic întelegem pagini care au continut sexual sau au legãturi spre alte site-uri cu material pentru adulti.
e) Beneficiarul îsi asumã întreaga rãspundere, de orice naturã pentru continuturile pe care le transmite sau le publicã pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nici o responsabilitate juridicã fatã de continuturile publicate sau transmise pe Internet de cãtre Beneficiar.
f) Sã pãstreze confidentialitatea numelor de utilizator si parolelor sale (date de acces) pentru accesarea fiecarui Serviciu/cont si sã aducã imediat la cunostinta Prestatorului suspiciunea sau certitudinea aflãrii acestora de cãtre orice tert. Beneficiarul este unicul responsabil pentru continutul încãrcat în contul sãu si pentru efectuarea actualizãrilor. În cazul în care accesul neautorizat la unul sau mai multe servicii oferite de Prestator sau utilizarea serviciilor oferite de Prestator în scopuri ilegale se datoreazã Beneficiarului, indiferent de motiv, direct sau indirect, Beneficiarul îsi asumã integral responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului, Beneficiarului sau unei terte pãrti. Încalcarea de cãtre Beneficiar a obligatiilor de la prezentul punct dã dreptul Prestatorului de a suspenda fãrã întârziere si pe o duratã nelimitata Serviciul/Serviciile oferit(e) Beneficiarului sau sã rezilieze prezentul contract fãrã restituirea sumelor achitate de Beneficiar.
g) Sã nu prejudicieze în nici un fel imaginea prestatorului si a serviciilor acestuia.
h) Beneficiarul are obligatia sã introducã în formularele de comanda date complete, corecte si reale, neîndeplinirea acestei obligatii atrãgând dupã sine anularea comenzii si/sau stergerea contului Beneficiarului. Prestatorul nu poate fi sub nici o formã fãcut rãspunzator pentru neplãcerile ce pot fi cauzate de furnizarea de cãtre Beneficiar a unor date care nu sunt complete, corecte si reale.
i) Prin bifarea casetei "Confirmati cã ati citit si sunteti de acord cu termenii si conditiile de utilizare ale portalului" si apãsarea pe butonul "Comandã acum", Beneficiarul declarã cã a furnizat date corecte, complete si actuale si cã este de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare ca si cu termenii acestui contract.
j) Beneficiarul are obligatia actualizãrii datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane contact, date complete necesare pentru facturare) si transmiterii acestora în timp util Prestatorului prin email la adresa megwebsoft@yahoo.com.
k) Beneficiarul este de acord sã ofere Prestatorului dreptul de a folosi numele si sigla sa în paginile site-ului Prestatorului sau în alte materiale promotionale, online sau offline.
6.2 Obligatiile si drepturile Prestatorului
a) Prestatorul se obligã sã asigure functionarea serviciilor furnizate Benefiarului, în parametrii si conform caracteristicilor comandate de cãtre acesta.
b) Prestatorul se obligã sã asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului si sã remedieze problemele de naturã tehnicã ce împiedicã functionarea normalã a serviciilor oferite si care revin atributiilor Prestatorului (configurari incorecte realizate de Prestator, aspecte necorespunzatoare cu cele prezentate în acest contract).
c) Prestatorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu exceptia cazurilor în care existã acordul Beneficiarului pentru folosirea acestora, la cererea tertilor autorizati sau la prestarea unor servicii de cãtre terti în vederea executãrii contractului (ex. expedierea facturilor). Prestatorul va proteja confidentialitatea informatiilor privind clientii sãi, conturile acestora, precum si a comunicatiilor personale în limita tehnologiilor, a echipamentelor existente si a resurselor de care dispune si în conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Prestatorul nu oferã nici o garantie (implicitã sau explicitã) în ceea ce priveste integritatea datelor aflate pe Portalul Prestatorulului. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul sã prelucreze datele cu caracter personal colectate în scopul executãrii contractului (facturare, recuperare datorii etc.) sau sã le furnizeze unor terti în cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.
d) Prestatorul se obligã sã asigure consultantã tehnicã Beneficiarului pentru utilizarea serviciiilor achizitionate de cãtre acesta prin prezentul contract.
e) Prestatorul nu poartã nici o rãspundere pentru întreruperile cauzate de problemele tehnice ale prestatorului de serviciu web hosting care gãzduieste acest portal.
f) Prestatorul nu are dreptul sã modifice aplicatiile dezvoltate de catre Beneficiar fãrã acordul acestuia, cu exceptia cazurilor când acestea încalcã termenii si conditiile de utilizare a Portalului si/sau legislatia in vigoare.
g) Prestatorul are dreptul de a înceta prestarea serviciului în cazul neplãtii facturilor în termenul prevãzut de prezentul contract sau a nerespectarii conditiilor contractului de cãtre Beneficiar, în acest din urmã caz fãrã avertisment prealabil si fãrã înapoierea banilor plãtiti pentru perioada neconsumatã.
h) Prestatorul va depune toate diligentele rezonabile pentru realizarea scopului Portalului, dar nu îsi asuma nici o responsabilitate în privinta continutului anunturilor, articolelor/comentariilor, imaginilor sau elementelor multimedia transmise sau încãrcate pe site de Beneficiar.

7. Modificarea si încetarea contractului

7.1. Prezentul contract înceteazã de plin drept, fãrã a mai fi necesarã interventia unei instante judecãtoresti (sau tribunal arbitral), în cazul în care una dintre pãrti:
- nu îsi executã una dintre obligatiile esentiale enumerate la art. 6. din prezentul contract;
- este declaratã în stare de incapacitate de plãti sau a fost declansatã procedura de lichidare înainte de începerea executãrii prezentului contract;
- îsi încalcã oricare dintre obligatiile sale, desi a fost avertizatã, printr-o notificare scrisa sau transmisã în conturile de email comunicate între pãrti, de cãtre cealaltã parte, cã o nouã nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
- cesioneazã drepturile si obligatiile sale prevãzute de prezentul contract fãrã acordul celeilalte pãrti;
sau
- în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii notificãrii prin care i s-a adus la cunostintã cã nu si-a executat ori îsi executã în mod necorespunzãtor oricare dintre obligatiile ce-i revin.
7.2 Prezentul contract îsi înceteazã efectele în urmãtoarele situatii:
a) prin cererea Beneficiarului adusã la cunostinta Prestatorului; cererea va fi semnatã si transmisã în scris (prin fax sau postã) sau în format electronic (email). Eventualele sume echivalente perioadei rãmase neutilizate din contract nu sunt returnabile.
b) prin notificarea Beneficiarului de cãtre Prestator privind imposibilitatea furnizãrii Serviciului de cãtre Prestator. Notificarea va fi trimisã prin email si va contine motivele pentru care Prestatorul se aflã în imposibilitatea furnizãrii Serviciului cãtre Beneficiar. Eventualele sume echivalente perioadei rãmase neutilizate din contract nu sunt returnabile.
c) in cazul dizolvãrii oricãreia dintre pãrti, dacã pãrtile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii pãrtii care se dizolvã;
d ) în cazul declansãrii procedurii falimentului oricãreia dintre pãrti;
e) în cazul în care evenimentul ce constituie forta majorã sau caz fortuit, conform art. 9, se prelungeste pe o perioada mai mare de 6 luni.
f ) în cazul desfiintãrii contractului de cãtre o parte, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de cãtre cealaltã parte a obligatiilor contractuale, conform art. 6.
7.3 Pãrtile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de vointa (consimtãmântul) poate fi numai expres, prin act aditional.
7.4 Exceptie de la prevederile art. 7.3 o constituie modificãrile decise de catre Prestator în structura si pretul abonamentelor si tarifelor, modificãri care pot fi aduse la cunostinta Beneficiarului prin e-mail sau prin afisarea pe web site-ul http://www.comunitatibacauane.ro . Abonamentele si tarifele serviciilor pot fi modificate unilateral de cãtre Prestator cu conditia notificãrii Beneficiarului (prin email sau prin afisarea pe web site-ul http://www.comunitatibacauane.ro) cu minim 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor în vigoare.
7.5 Continuarea folosirii de cãtre Beneficiar a cel putin unui Serviciu oferit de Prestator pe o perioadã de 30 zile calendaristice de la aducerea la cunostintã a noilor tarife prin mijloacele prevazute la art. 7.4 valoreazã consimtãmânt tacit al Beneficiarului si contractul se modificã în consecintã.
7.6 Partea care invocã o cauzã de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pãrti, cu cel putin 15 (cincisprezece). zile înainte de data la care încetarea urmeazã sã-si producã efectele.
7.7 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între pãrtile contractante.
7.8 Prevederile prezentului articoll nu înlãturã rãspunderea pãrtii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

8. Exonerãri si limitãri de responsabilitãti

8.1 Prestatorul nu va rãspunde în executarea obligatiilor prevãzute la art. 6 în cazul unor evenimente independente de vointa Prestatorului (defectiuni hardware, probleme tehnice ale prestatorului de serviciu web hosting care gãzduieste Portalul, dezastre naturale, atacuri informatice, incendii, rãzboi etc.).
8.2 Prestatorul nu va rãspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de cãtre Beneficiar prin utilizarea Serviciului în dauna Beneficiarului sau altor terti.
8.3 Prestatorul nu va rãspunde pentru transmiterea si receptionarea informatiilor ilegale sau de orice altã naturã, întrucat Prestatorul nu îsi asumã responsabilitatea controlului informatiilor care circula prin intermediul serviciilor asigurate în temeiul prezentului contract.
8.4 Garantia Prestatorului (din punct de vedere financiar si tehnic) fatã de Beneficiar se limiteazã exclusiv la obligatiile mentionate expres în prezentul contract.

9. Forta majorã

9.1 Nici una dintre pãrtile prezentului contract nu va putea fi fãcutã rãspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor datoritã unui eveniment independent de vointa acesteia si care constituie caz fortuit sau caz de fortã majorã, asa cum sunt acestea definite de doctrina juridicã (eveniment imprevizibil si inexorabil). Partea care invocã evenimentul de mai sus este obligatã sã îl aducã la cunostinta celeilalte în termen de 10 (zece) zile de la data evenimentului si sã ia toate mãsurile ce îi stau la dispozitie pentru limitarea consecintelor produse de respectivul eveniment.
9.2 Se considerã caz fortuit sau fortã majorã un eveniment care nu duce la imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de cãtre oricare din pãrti.
9.3 Dacã în termen de 30 (treizeci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrtile au dreptul sã-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune interese.

10. Notificãrile între pãrti

10.1. În acceptiunea pãrtilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la sediul/adresa prevãzut(ã) în partea introductivã a prezentului contract, sau prin serviciul de postã electronicã (email) la adresele comunicate de fiecare parte.
10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalã, ea va fi transmisã, prin scrisoare recomandatã, cu confirmare de primire si se considerã primitã de destinatar la data mentionatã de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex, telefax sau email, ea se considerã primitã în prima zi lucrãtoare dupã cea în care a fost expediatã.
10.4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pãrti, dacã nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitãtile prevãzute la alineatele precedente.

11. Litigii

11.1. Pãrtile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã de reprezentantii lor.
11.2. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrtile se vor adresa instantelor judecãtoresti competente.
sau
11.1. În situatia în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilã pe cale amiabilã, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedurã aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a României.

12. Clauze finale

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între pãrtile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreunã cu anexele sale, care fac parte integrantã din cuprinsul sãu, reprezintã vointa pãrtilor si înlãturã orice altã întelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
12.3. În cazul în care pãrtile îsi încalcã obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferã vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bãnesc a obligatiei respective nu înseamnã cã ea a renuntat la acest drept al sãu.
12.4 Beneficiarul, persoanã fizicã, constituit în consumator, în temeiul art.2, alin. (1), lit. b) din Ordonanta 130/2000, are dreptul de a denunta unilateral contractul în termen de 10 zile lucrãtoare, fãrã penalitãti si fãrã invocarea vreunui motiv.